compare

Most Popular คลังความรู้ Websites

Tpschool.net: โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ :: ขุมพลังปัญญาของชุมชน :: โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

tpschool.net

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์, การศึกษา, ขุมพลังทางปัญญาของชุมชน

Popularity: Tags: social, social network  

Spider-edu.com: การใช้ซอฟต์แวร์สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น - Home

www.spider-edu.com

เว็บไซต์แมงมุมการศึกษาไทย เว็บไซต์เครือข่ายการศึกษาไทย พัฒนาเครือข่ายความรู้ด้านการศึกษา การติดต่อสื่อสารการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิต การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้ เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Longlife Learning) เว็บไซต์เครือข่ายการศึกษาไทยใช้ประกอบการทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ พัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ( CMS) โปรแกรม joomla 3.30 จัดทำโดยอาจารย์สุรพงษ์ จ๋าก๋าง ครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ครูไทย

Popularity: Tags: web media  

Sanfundt.blogspot.com: .` สานฝนทนตแพทยรนเยาวสรวมหดล `.

sanfundt.blogspot.com

น้องคนไหนที่สนใจอยากที่จะเป็นทันตแพทย์ เข้ามาเลย!! Blogนี้จะอัพเดรตข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาร่วมกับเรา ^^

Popularity: